ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΗΛΙΔΑΣ

ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ         ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

        Ο Σύλλογος Πολυτέκνων ΄Ηλιδας απέστειλε προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης το παρακάτω επείγον  ύπόμνημά του με το οποίο τονίζονται  τα ακόλουθα:   

            Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ.
           
Αναφορικά με την προκήρυξη για  την πρόσληψη 224 ατόμων σε θέσεις καλλιτεχνικών ειδικοτήτων στη ΝΕΡΙΤ Α.Ε (197 στην Αθήνα και 27 στη Θεσσαλονίκη ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σάς γνωρίζουμε τα εξής:
  1. Όπως σημειώνετε  στην αρχή της προκήρυξης, για την κατάρτισή της, ελήφθησαν  υπόψη οι διατάξεις του Ν.4173/2013 όπως  τροποποιήθηκε, τις διατάξεις του Γ.Κ.Π. και του Ε.Κ.Λ. της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., την υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.19/173/34380 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου κ.ά
Όμως, Κύριε Υπουργέ,  οι συντάκτες της  παρέλειψαν να λάβουν υπόψη βασικές Συνταγματικές  διατάξεις με τις οποίες παρέχεται ειδική προστασία για τους γονείς και παιδιά των πολυτέκνων  και ειδικότερα:
α. Ο Συνταγματικός νομοθέτης αναγνωρίζοντας την προσφορά των πολυτέκνων οικογενειών στην κοινωνία και τη συμβολή τους στην άμβλυνση της υπογεννητικότητας, που απειλεί άμεσα με αφανισμό στον τόπο μας, με την παρ.2 του άρθρου 21 του Συντάγματος υποχρεώνει ειδική προστασία στις πολύτεκνες οικογένειες, αφού, η διάταξη αυτή επιτάσσει:
«2.Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος» 

β. Περαιτέρω στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου του Συντάγματος, ορίζεται:
«5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής καθώς και η λήξη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους»
                       
γ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας κινούμενο εντός των
Συνταγματικών Επιταγών, έχει αποφανθεί   σε  ολομέλεια πως:
«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

                        δ. Ο νόμος 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006/ στο εδ. δ΄. της παρ. 3 του άρθρου 1, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3260/2004, που ορίζει ρητά:

«Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων και περαιτέρω ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών.»
            2. Με τα παραπάνω δεδομένα και επειδή στα αντικειμενικά κριτήρια των υποψηφίων της παραπάνω προκηρύξεως της ΝΕΡΙΤ Α.Ε δεν γίνεται καμία απολύτως πρόβλεψη για τους πολυτέκνους (γονείς και παιδιά), σάς καλούμε να εφαρμόσετε την παραπάνω διάταξη του Ν.3454/2006 και για τους προσλαμβανομένους στην ΝΕΡΙΤ Α.Ε. γονείς και παιδιά πολυτέκνων  ώστε να τηρηθούν οι πιο πάνω ρυθμίσεις. 3.Με την υιοθέτηση εκ μέρους σας της παραπάνω προτάσεως  θα αποκατασταθεί η αδικία που επιχειρείται να γίνει σε βάρους των πολυτέκνων.
Το υπόμνημα υπογράφουν για  τη διοίκηση του συλλόγου ο Πρόεδρος Λεωνίδας Μαργαρίτης και η Γεν.Γραμματέας Σωτηρία Φωτοπούλου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου