ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ     ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΗΛΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Λεωνίδα Γ. Μαργαρίτη
Στη μνήμη του εμπνευστή-ιδρυτή  και μέχρι του θανάτου του Προέδρου της Εταιρείας Ηλειακών Μελετών, αοιδίμου  Ηλείου  Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνου Ηλιοπούλου και προκειμένου να διευκολύνω τους μελετητές των συνολικά έξη τόμων της Επετηρίδας της Εταιρείας, ενός μνημειώδους έργου που μας άφησε  παρακαταθήκη  ζωής , έκρινα  απαραίτητη  μια ευρετηρίαση του σπουδαίου υλικού της Επετηρίδας. Με ικανοποίηση   παραθέτω κατά αλφαβητική σειρά των συγγραφέων  τα θέματα  των μελετών τους για τα οποία προσωπικά εκφράζω τις ευχαριστίες μου και τα συγχαρητήριά μου.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
-         Το πρόβλημα της απουσίας των Ηλείων από την μάχη των Θερμοπυλών. Τόμος Β΄σελ.219-224

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ: Βασίλειος Κων.Κουρής. Τόμος Ε΄σελ.634-636

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
-         Το σταφιδικόν ζήτημα αι εξεγέρσεις της Ηλείας και η πτώσις της Κυβερνήσεως Θεοτόκη. Α΄ τόμος σελ. 515-534
-         -Μια «συνθήκη»  των «Συνταγματικών» του έτους 1832 εις την Ηλείαν. Τόμος Β΄ σελ.589-611.
-         Oι εξ Ηλείας Πρωθυπουργοί. Τόμος Γ΄σελ.623-652
-         Αι εκλογαί του 1984 και του 1985 εις την Ηλείαν.  Τόμος Δ΄σελ.501-582
-Βιβλιοκρισία. Γεωργίου  Χρ. Στεφανοπούλου. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και το Κυπριακό ζήτημα. Αθήνα 1986 σελ 94 Τόμος Δ΄σελ.829-886
ΒΟΥΔΟΥΡΗ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
-         Ο Πυρρώνειος σκεπτικισμός ως γνωστική στάση και ως τρόπος ζωής. Tόμος  Α΄σελ.395-402.
-
BON ANTOINE,
-LA MOREE FRANQUE L’ ELIDE Τόμος Γ΄ σελ.295-363

ΓΑΛΑΝΟΠΟΎΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ.
- Η σεισμικότης της Ηλείας Τόμος Β΄σελ.69-85

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
-Βιβλιοκρισία: Ανδρέου Μπούτσικα. Η Αρχαία Ηλις. Αθήνα 1975 σελ.278.Τόμος Β΄σελ.649-651

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΥΛΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ.
-Τα άνω καινοζωικά στρώματα της Ηλείας Τόμος Γ΄σελ.533-540

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
-Ηλειακή Λαογραφία. ΄Ηθη και έθιμα των αρραβώνων και του γάμου στην Eπαρχία Ολυμπίας. Τόμος Δ΄σελ.331-341

ΓΙΑΚΗ ΧΑΡΙΣΗ
-Ο Ολυμπισμός και οι παιδαγωγικές του διαστάσεις, Τόμος Δ΄σελ.343-352


ΓΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
-Μνήμη Τάκη Δόξα (1913-1976)

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ.
-         Η Ηλεία κατά τη μεσοβυζαντινή  περίοδο. Α΄ τόμος σελ 185-202
ΔΕΛΛΗ Γ.ΙΩΑΝΝΟΥ
-Σύγκριση των απόψεων των Δημοκρίτου και Πύρρωνα για το «τέλος» του «Πρακτικού βίου»: «Ευθυμία-Εποχή» Τόμος Δ΄σελ.533-547.
-Επιδράσεις του αρχαίου σκεπτικισμού στις  γνωσιολογικές αντιλήψεις  του B.Rascal  Tόμος Ε΄σελ.59-71

ΔΕΠΑΣΤΑ Σ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
-Λασιών, μία σημαντική  πόλις εν τη Ηλειακή Ακρωρεία. Α΄ τόμος σελ. 203-243
-ΟΙ Ηλείοι και ο ρόλος αυτών κατά τα Κερκυραϊκά και τον Πελοποννησιακόν πόλεμον. Τόμος Β΄σελ.225-270.
-Αι μεταξύ Ηλείων και Πισατών σχέσεις από ου 8ου μέχρι του 6ου π. Χ. αιώνος. Τόμος Γ΄σελ.179-203
-Η επεκτατική πολιτική του Βασιλέως Φιλίππου του Ε΄ και οι Ηλείοι(220-205 π.Χ.)Τόμος Δ΄ σελ.81-129
-Βιβλιοκρισία: Αγησίλαου Η. Σάσσαλου «Αγησίλαος Γεωργούλιας ο ήρωας του 5/42 Σ.Ε. Αθήνα 1983 σελ.123.
-Οι Ηλείοι κατά την διάρκειαν της Ρωμαιοκρατίας και επί των Χριστιανικών αυτοκρατόρων (168 π.Χ.-522 μ.Χ.) Τόμος Ε΄σελ. 5-33
-Βιβλιοκρισία: Στρατηγού Αχιλλέως Τάγαρη. «Φιγαλία χώρα θεών και ηρώω» Αθήνα 1977 σελ.96
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Τ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ο Άγγελος Σικελιανός και η Ηλεία. Τόμος Δ΄σελ.563-588
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
-Περί της Διοικήσεως εν Ηλεία κατά τα έτη 1821-1833  Α΄ τόμος σελ.403-433
-Περί του Δημοτικού συστήματος και της καθιδρύσεώς αυτού εν Ηλεία. Τόμος Β΄σελ.329-418
-Βιβλιοκρισία: Γεωργίου Μαραζιώτου. «Η προφορά της Ηλείας στο αγώνα του 1821» σελ.124 Τόμος Β΄σελ.647-648
-Παναγιώτης Σπηλιάδης(1804-1866)Αρεοπαγίτης και Πρόεδρος Εφετών Αθηνών Τόμος Γ΄σελ.463-488
-Η Επαρχία Διποταμίας (1835-1836) Τόμος Γ΄σελ.725-728.
-Ο άρχων της Γαστούνης Γεώργιος Σισίνης ως πολιτικός παράγων. Τόμος  Δ΄ σελ.237-284

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
-Ο βουλευτής και πληρεξούσιος Φαναρίου Δήμος Κανελλόπουλος εις την δίνην των πολιτικών παθών Α΄ τόμος σελ.331-393
-Η πολιτική δίκη του βουλευτού Φαναρίου Δήμου Κανελλοπούλου Τόμος Β΄σελ.445-481

ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
-         Η υπό των Ηλείων χρήσις ξύλων λεύκης κατά τας θυσίας του Διός.
Τόμος Β΄σελ.15-30

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
-Προλεγόμενα  Α΄ τόμος σελ.5-9
-Η Ηλεία εις τους Λατίνους συγγραφείς Α΄ Τόμος σελ. 47-146
-Νεκρολογια:  Τάκης Δημόπουλος Α΄ τόμος σελ.543-548
-Νεκρολογία  Μητροπολίτης της Ηλείας  και Ωλένης  κυρός Αθανάσιος Tόμος Α΄σελ.549-555
-Καταστατικό της Εταιρείας Ηλειακών Μελετών. Α΄ τόμος σελ.555-562
-Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο. Α΄ Τόμος σελ.563
-Χορηγοί . Α΄ τόμος σελ.563
-Ιδρυταί. .Α΄ τόμος σελ.563-564
-Λοιποί τακτικοί και αντεπιστέλλοντες εταίροι Τόμος Α΄σελ.564-568
-Το γλωσσικό ιδίωμα της Ηλείας  Τόμος Β΄σελ.483-584
-Νεκρολογία: Στέφανος Χρίστου Στεφανόπουλος. Τόμος Β΄σελ.653-665
-Νεκρολογία: Διονύσιος Σπήλιου Μπιρμπίλης Τόμος Β΄σελ.666-669
-Διοικητικόν Συμβούλιον Τόμος Β΄σελ.677
-Χορηγοί. Τόμος Β΄σελ.677
-Ιδρυταί. Τόμος Β΄σελ.678-679
-Λοιποί τακτικοί και αντεπιστέλλοντες εταίροι. Τόμος  Β΄σελ. 679-685
-Οι Ολυμπιακοί αγώνες  και το πνεύμα της Ολυμπίας Τόμος Γ΄σελ.75-172.
-Το γλωσσικό ιδίωμα της Ηλείας (συνέχεια εκ του Β΄ τόμου) Τόμος Γ΄σελ.541-621
-Η Πύργια λογοτέχνις Φανή Γ. Παπαγεωργίου. Τόμος Γ΄σελ.673-693
-Ηλείοι διαπρέποντες εις την Αμερικήν. Τόμος Γ΄σελ.729-748.
-Νεκρολογία: Μητροπολίτης Νέας Πελαγονίας και Ενόπλων Δυνάμεων κυρός Νικόλαος (1915-1984).Τόμος Γ΄σελ.759-765
-Διοικητικόν Συμβούλιον Τόμος Γ΄σελ.767
-Χορηγοί. Τόμος Γ΄σελ.768
-Ιδρυταί. Τόμος Γ΄σελ.768-769
-Λοιποί τακτικοί και αντεπιστέλλοντες εταίροι Τόμος Γ΄σελ.769-778
-Ο Πύργιος Ακαδημαϊκός Διονύσιος Κόκκινος ως δημοσιογράφος, λογοτέχνης και ιστορικός. Τόμος Δ΄σελ.131-165
-Ανδρέας Καρκαβίτσας η ζωή και το έργο του. Τόμος Δ. σελ.580-688
-Βιβλιοκρισία: Τάση Δ. Καζάζη. Οι Γερμανοί στην Ηλεία. Πύργος 1977 8ον σελ.172
Τόμος Δ΄σελ.837-844
-Μνήμη Κωνσταντίνου Ζ. Χριστοπούλου (1871-1957) Τόμος Δ΄σελ.853-860
-Νεκρολογία: Δημήτριος Ι. Μάλλιος (1925-1986)Τόμος Δ΄ σελ.861-866.
-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  Τόμος Δ΄σελ.867
-ΜΕΛΗ Τόμος Δ΄σελ.867
-ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ –ΧΟΡΗΓΟΙ-ΙΔΡΥΤΑΙ  Τόμος Δ΄σελ.868-869.
-ΛΟΙΠΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ  Τόμος Δ΄σελ.870-879
-ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  Τόμος Δ΄σελ.881.
-Ιωάννης Σπυρίδωνος Λάτσης. Τόμος Ε΄σελ. 147-167.
-Βραβεύσεις προσωπικοτήτων εξ Ηλείας. Τόμος Ε΄σελ.209-217
-Το γλωσσικόν ιδίωμα της Ηλείας. Τόμος Ε΄σελ.289-463
-Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς Καλλίνικος Καρούσος. Τόμος Ε΄σελ.563-579
-Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αττικής Δωρόθεος Γιανναρόπουλος Τόμος Ε΄σελ.537-557
-Ο Πύργιος Διονύσιος Κορκολόπουλος, ως ποιητής. Τόμος Ε΄σελ.481-530
  ήρωας  της Ζαχάρως της Ολυμπίας Αγησίλαος Γεωργούλιας.
-ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ: Μιχαήλ Τζούβαλης  Τόμος Ε΄σελ. 626-628
-ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ: Λεωνίδας Φιλιππακόπουλος. Τόμος Ε΄σελ.629-630
-ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ: Γεώργιος Δ. Παπαγεωργίου Τόμος Ε΄σελ. 631-634
-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ. Τόμος Ε΄σελ.639
-ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ. ΧΟΡΗΓΟΙ. Τόμος Ε΄σελ.640
ΙΔΡΥΤΑΙ.  Τόμος Ε΄σελ. 640-641.
-ΛΟΙΠΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ. Τόμος Ε΄σελ.642-652
-Το τοπωνυμικόν της Ηλείας Τόμος Στ΄σελ.11-191
-Το τοπωνυμικόν της Επαρχίας Ολυμπίας. Τόμος Στ΄ σελ.295-422
-Γεώργιος Χρίστου Στεφανόπουλος.Τόμος Στ ΄ σελ.438-443
-Γεώργιος Δάϊκος Τόμος Στ΄σελ.446-450
-Κωνσταντίνος Λούρμπας Τόμος Στ΄σελ. 457-463
-Αγησίλαος Σάσσαλος  Τόμος Στ΄σελ.464-471
-Ηλειακά γλωσσικά μνημεία Τόμος Στ΄σελ. 481-495
-Βιβλιοκρισία: Γιώργη Π.Μπουλαλά.Τα μακρίσια και ο αρχαίος Σκιλλούς Ααθήνα 1989 σελ.192 Τόμος Στ΄ σελ.496-503.
-ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ: Αδάμ Τζαβέλλας. Τόμος Στ΄σελ.504-508
-ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ: Φώτιος Τσιρώνης  Τόμος Στ΄ σελ. 522-523
-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Τόμος Στ΄σελ. 524.
-ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ-ΧΟΡΗΓΟΙ Τόμος Στ΄σελ. 525
-ΙΔΡΥΤΑΙ Τόμος Στ΄ σελ.525-526
-ΛΟΙΠΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ Τόμος Στ΄σελ. 527-537

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ
-Ιαματικαί πηγαί της Κυλλήνης και η θεραπευτική των δύναμις.
Τόμος Β΄σελ.625-646.
-Η ελονοσία εις τας επαρχίας Ηλείας και Ολυμπίας. Τόμος Δ΄σελ.177-235
-Αι ιαματικαί  πηγαί Καϊάφα και η θεραπευτική των δύναμις. Τόμος Ε΄σελ. 597-612.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
-ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ Μνήμη Νεοκλέους Π. Ηλιοπούλου Τόμος Ε΄σελ. 617-620
-ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ Ιωάσαφ Σίφωνας, Τόμος Ε΄σελ.623-626
-Η Ελένη από το Μπεντένι.Τόμος Στ΄ σελ.221-228
-ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ Χαραλάμπης Ν.Ηλιόπουλος Τόμος Στ΄σελ. 511-513
-ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ  Ευάγγελος Ν.Ηλιόπουλος Τόμος Στ΄σελ.519-521

HAROLD D.EVJEN.
-Ancient Eliw and its Academic Progeny in he U.S.A.  A τόμος  σελ.147-153.
-Semitic origin of the Olympic Cames A Phoenix risen again Tόμος Β΄σελ.271-286.

ΖΑΓΑΝΙΑΡΗ Ι.ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
-Ο μύθος του Αλφειού και της Αρέθουσας.Τόμος Γ΄σελ.235-273
-Η δίπλαξ πορφυρέη του Ιάσονος και η παράστασις της αρματοδρομίας Πέλοπος και Οινομάου. Τόμος Ε΄σελ.107-136

ΖΟΥΜΠΟΥ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
-Παρατηρήσεις εις Διογένην Λαέρτιον.  Α΄τόμος σελ.
37-38
-Παρατηρήσεις εις Αλεξίνον τον Ηλείον φιλόσοφον. Τόμος Β΄ σελ.49-50
-Παρατηρήσεις εις τον εξ ΄Ηλιδος Ιππίαν Τόμος Δ΄σελ.79-80
-Φαίδων ο Ηλείος ως «Διαλεκτικός» Τόμος Ε΄σελ.41-57


ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ
Αμαζονικαί κοινωνίαι εις τον χώρον της Ηλείας. Τόμος 3 σελ.49-66

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ Κ.ΠΕΤΡΟΥ
  Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία. Τόμος Ε΄σελ. 169-175.
.
ΚΑΡΝΕΖΗ Η ΙΩΑΝΝΗΣ
-         Η «Παίδωσις» εις την Αρχαίαν Ηλείαν Α΄τόμος σελ.259-268
-         Ηλείων και Ηραίων «Ρήτρα» Τόμος Β΄σελ.319-327
-
ΚΑΡΔΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
-         Δεν εμήδισαν οι Ηλείοι Τόμος Β΄ σελ.31-47
-         Η Σφίγξ της Ολυμπίας (Ανάθημα των Ηλείων) Τόμος Δ΄σελ.67-78
-Η Αχαϊκή Ήρα και οι Ηλείοι. Τόμος Ε΄σελ. 229-244|

ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
-         Αι κλιματικαί συνθήκαι της Ηλείας Τόμος Α΄σελ.169-177.
-         Ηλείοι-Τριφύλιοι και Θεμιστοκλής Τόμος Γ΄σελ.172-178
KIECHLE FRANZ  Das Verhaltnis von Elis Triphylieu and der Pisatis in Spiegel der Dialektunterschiede Tόμος Δ΄σελ.357-386

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΗΡΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πύρρων ο Ηλείος και η Σκεπτική φιλοσοφία. Τόμος Β΄ σελ.54-64

ΚΟΥΤΡΑ Ν.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
-Ιππίας ο Ηλείος ο σοφιστής και φιλόσοφος. Τόμος Γ΄σελ.227-234
ΚΟΡΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Β ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
-Τάσου Κορκολοπούλου Μνημόσυνον(ποίημα) Τόμος Στ΄σελ.510.
-Φήμη αγαθή Νιόνιου Κορκολή Τόμος Στ΄σελ.514.

ΚΡΙΤΣΕΛΗ-ΠΡΟΒΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑΣ
-Το λαϊκό σπίτι του χωριού Ταξιάρχες Ηλείας.

ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗ  Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η παιδαγωγική σημασία των Ολυμπιακών αγώνων. Δ Τόμος σελ. 549-561

ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤ. Γ. ΠΕΤΡΟΥ
-Τα έργα του ποταμού Πηνειός Ηλείας. Δ΄ Τόμος σελ.689-782
ΛΙΤΣΑ Κ.ΦΩΤΙΟΥ
Ο τόπος και το μεταφυσικό του ήθος. Η Ηλεία στα Ταξιδιωτικά του Ν. Καζαντζάκη. Τόμος Δ΄σελ.795-807

ΜΑΡΙΔΑΚΗ Σ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
-Η εν Γλαρέντζα δίκη (1276) μεταξύ Βιλλεαρδουίνου «Πρίγκιπα του Μορέως» και της ντάμας Μαργαρίτας του Πασσαβα. Τόμος Γ΄σελ.365-385

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
-    Γεωλογία της Ηλείας   Α΄τόμος 11-27

ΜALLWITZ ALFRED
-         Neue Forschungen in Olympia  Tόμος Α΄ σελ.435-488

ΜΑΡΚΟΥ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
-Ο εκλεκτισμός του Ιππία του Ηλείου. Τόμος Δ΄σελ.167-176
-Ο Σοφιτής Ιππίας  ο Ηλείος ως «Διαλεκτικός».Τόμος Ε΄σελ.41-57

ΜΑΡΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
-Πύρρων ο Ηλείος φιλόσοφος και ο σκεπτικισμός. Τόμος 4ος  σελ.411-4

ΜΕΡΓΙΑΝΟΥ- ΒΟΓΑΣΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
-Ο Λαρίσης Κύριλλος Βογάσαρης, Τοποτηρητής της Μητροπόλεως Ωλένης. Τόμος Β΄ σελ. 549-587
-Η Πυργιωτοπούλα. Τόμος Δ΄σελ.285-316

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΗΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ Κ. ΜΕΡΕΝΤΙΤΟΥ κ.α.
Κωνσταντίνος Νεοκλέους Ηλιόπουλος. Τόμος Δ΄σελ.13-54

ΜΥΛΩΝΑ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
- Ο Ερμής του Πραξιτέλους  Τόμος Β΄σελ.5-10

MITSOPOULOS –LEON VERONIKA.
-  Bautatiket in fruh romischer Zeit auf der Agora von Elis   A τόμος σελ. 245-257

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ Κ. ΦΑΙΔΩΝΟΣ
-Ο Τάκης Δημόπουλος ως μελετητής του Αγγέλου Σικελιανού Τόμος Γ΄σελ.387-405

ΜΠΟΥΝΙΑ-ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ ΠΟΠΗΣ
-Αποσπάσματα εκ του θεατρικού μου έργου «Οι Ηλείες» Τόμος Ε΄σελ.559-562


ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
-Ο Ηλείος μάντις Τισαμενός και η επιρροή του στη Σπάρτη. Τόμος Β΄σελ.213-218

ΝΙΝΙΚΑΣ Γ.ΣΟΛΩΝ
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ: Βασίλειος Σκουτέρης  Τόμος Ε΄σελ.636-637.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
-Αισθητική αξία του εν Ολυμπία Ερμού του Πραξιτέλους Τόμος Γ΄σελ.7-14

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
-Η λίμνη του Καϊάφα εις την λαϊκήν παράδοσιν. Α΄ Τόμος σελ.179-183
-Τρείς Ηλειακαί παραδόσεις Α΄ τόμος σελ.325-330
-Περί του ξύλου του Σταυρού εις την λαϊκήν παράδοσιν (εξ αφορμής Ηλειακής παραδόσεως) Τόμος Γ΄ σελ.463-488
-Ηλειακαί παραλαγαί δημοτικών τραγουδιών. Τόμος Δ΄σελ.317-329
-Βιβλιοκρισία. Στάϊκου Γ. Πανταζή. Παραδοσιακές βιοτεχνίες-οικοτεχνίες στην επαρχία Ολυμπίας. Έκδοση Νέων Ανδριτσαίνης.1984 8ον  σελ. 159 Τόμος Δ΄σελ.844-845.
-Ηλειακαί δυϊστικαί παραδόσεις. Τόμος Ε΄σελ.77-101
-Και πάλιν περί κυνοκεφάλων. Τόμος Ε΄ σελ. 103-106

ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ. ΛΟΥΚΑ
Ο Ανδρέας Αυγερινός και η εκλογή βουλευτών του Πανεπιστημίου στην Β΄ Εθνική Συνέλευση(1862 )

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. ΦΑΝΗ
-Βιβλιοκρισία: Γιάννη Παπαγιάννη «Νούφαρα στην ακρολιμνιά» Τόμος Γ΄ σελ.755-758
-Ποίημα αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο Ν. Ηλιόπουλον
-Ποιήματά μου για την Ηλεία μας Μέρος δεύτερον Τόμος Δ΄σελ.423-434
-Ηλειακές Παροιμίες. Τόμος Δ΄σελ.785-794.
-Ποιήματά μου για την Ηλεία μας. Τόμος Ε΄σελ.219-228.
-Βιβλιοκρισία: Νίκος Α.Τσούρας . Ένας Ηλείος λογοτέχνης και διανοητής. Τόμος Ε΄σελ. 615-616.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ Μητροπολίτη Ηλείας
-Τα άλειωτα σώματα νεκρών. Α΄ τόμος σελ.293-323

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΎΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
-Η θέσης της περιφέρειας και ειδικά του νομού Ηλείας στις οικονομικές δραστηριότητες της Ελλάδος. Τόμος Ε΄σελ.271-287

ΠΑΝΤΕΛΟΔΗΜΟΥ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος και η κίνηση των ιδεών εν Γαλλία. Τόμος Ε΄σελ.177-194

ΡΗΓΑ ΑΘ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
-Νεκρολογία Αριστογείτων Νεοκλέους Ηλιόπουλος. Τόμος Β΄σελ.670-673

ΣΑΜΙΤΑ ΙΩ.ΠΕΤΡΟΥ
Νεκρολογία Μαρία Κελλέρη-Λιβάνου (1912-1984) Τόμος Γ΄σελ.765-776


ΣΑΣΣΑΛΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ
-ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ Αναστάσιος Κορκολόπουλος Τόμος Στ΄σελ. 509-510.
-ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ Παναγιώτης Δημόπουλος Τόμος Στ΄ σελ. 515-518

ΣΤΑΜΑΤΗ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
-         Ο Ιππίας ο Ηλείος ως μαθηματικός. Τόμος Α΄σελ.155-168
-         Η τριχοτόμησις οξείας γωνίας υπό του Ιππίου του Ηλείου. Τόμος Β΄σελ.65-68
-
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠ.ΕΥΤΥΧΙΑ
-Οι Ηλείοι και η κάθοδος των Δωριέων. Τόμος Γ΄σελ.205-226

SPERLING  JEROME
Explorations in Elis Tόμος Γ΄σελ.15-47
-
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
-Το τοπωνύμιο ΄Ηλις από ιστορικογεωγραφική άποψη. Τόμος Β΄σελ.87-198

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΝΟΥ
-Ο Θέμος ΄Αννινος και η Ευρωπαϊκή και η Ελληνική Γελοιογραφία του 19ου αιώνα.Τόμος Δ΄σελ.387-410.


ΤΖΑΒΕΛΑ ΧΑΡΑΣ-EVJEN
-Η προϊστορία της Ηλείας. Τόμος Α΄σελ39-46
-Φιλίππειον. Παράδοσις και νεωτερισμοί. Τόμος Β΄σελ.199-204.
-Ο ναός του Επικουρείου Απόλλωνα στις Βασσες.Τόμος Δ΄σελ.55-65
-Βιβλιοκρισία : Ιωάννης Αθ.Πιπιλής. «Η Ζούρτσα και η Κίνησις κατά της Βαυαρικής Αντιβασιλείας» .Αθήνα 1983 σελ.123  Τόμος Δ΄σελ.845-847.
-Σκέψεις για τον Απόλλωνα της Ολυμπίας. Τόμος Ε΄σελ. 72-76
-Ταφές ηρώων: Αιτωλός και Κόροιβος. Τόμος Στ΄σελ.5-9.

ΤΣΑΚΩΝΑ ΓΡΗΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
-Στέφανος Χρ. Στεφανόπουλος Κοινωνιολογική θεώρησις ενός Ηλείου πολιτικού αρχηγού. Τόμος Ε΄σελ.531-536.
-ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ: Μνήμη Φανής Χρίστου Στεφανοπούλου. Τόμος Ε΄σελ.621-622

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
-Το Χρονικόν των Τόκκων και αι τύχαι της Γλαρέντζας. Α΄ τόμος σελ. 29-35
-Σημείωμα περί των εν Ηλιδι Βυζαντινών Επισκοπών Τόμος Β΄σελ.11-14.

ΦΑΚΑΛΟΥ Κ.ΛΕΩΝΙΔΑ
-Ο Ιππίας ο Ηλείος ως μαθηματικός και φιλόσοφος. Τόμος Ε΄σελ.137-146.


ΦΛΕΡΙΑΝΟΥ-ΛΕΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
-Ο Ντόντγουελ και η Ηλεία. Τόμος Γ΄σελ.695-724
-WILLIAM MARTIN LEAKE  Travels in Morea

ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πρωτ.
Οι κατασκηνώσεις της Αρχιεπισκοπής. Το Ιονικό χωριό. Τόμος Ε΄σελ.197-207

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Φ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
-         Ανέκδοτα έγγραφα περί της αντικαποδιστριακής κινήσεως εις την Ηλείαν Α΄ τόμος σελ.269-291
-         Βιβλιοκρισία Στεφάνου Π. Παπαγεωργίου, το Αρχείο Σισίνη Α΄ τόμος σελ.539-542
-         Οι Λαλαίοι Τουρκαλβανοί. Τόμος Β΄σελ.419-443
-         Τα Ηλειακά του F.POUQUEVILLE .Ανέκδοτος μετάφρασις (1831) μετά σχολίων Γεωργίου Σισίνη. Τόμος Γ΄σελ.407-462
-         Βιβλιοκρισία Γεωργίου Αριστείδου Χρυσανθακοπούλου. Η Ηλεία επί Τουρκοκρατίας κ.λ.π. εν Αθήναις 1950 σ.σ. 365
- Παναγιώτη Γιατράκου. Απομνημονεύματα. Τόμος Δ΄σελ.435-499
-Bιβλιοκρισία:  Γεωργίου Θ. Μαραζιώτη. «Η κλεφτουριά του Μωριά».Αθήνα 1985 σελ.133.
-Φανής Παπαγεωργίου Αναμνήσεις Αθήνα 1985 σ.80 της ιδίας Αναδρομές Αθήνα 1986 σελ.57
-Βύρωνος Δάβου. Στον Πύργο και στην Ηλεία του 1821-1930 Πύργος 1985 σε.416 Τόμος Δ΄σελ.850-851

ΧΑΝΙΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
-         Το Βουπράσιον. Συναφείς πρώιμοι τόποι οικονομικών δραστηριοτήτων. Τόμος Β΄σελ.205-212
-
ΧΑΤΖΗ ΕΜ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
-Κεραμεική υστεροκλασσικών χρόνων από την Αμαλιάδα. Τόμος Α΄σελ.489-504.


ΧΑΡΙΤΟΥ-ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
-         Ελληνιστικό κιονόκρανο από το Κολλύρι Ηλείας. Α΄ τόμος σελ.505-513
-         Περιοχή Σαμικού. Αρχαιολογικές ενδείξεις κατοικήσεως στα ιστορικά χρόνια. Τόμος Β΄σελ.287-306
-         Τάφοι του Δ΄ αιώνα π. Χ. στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας(Στο χωριό Φλόκα)Τόμος Γ΄σελ.67-74

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
-         Βιβλιοκρισία:  Νικ. Δ. Παπαχατζή  Παυσανίου Ελλάδος Περιηγήσεις Μεσσηνιακά και Ηλιακά. Τόμος Α΄σελ.535-538
-         Ο Αδαμάντιος Κοραής και η κριτική έκδοση του Παυσανία: Τα Ηλιακά. Τόμος Β΄σελ.307-317
-         Ο Κοραής ως διορθωτής του Πινδάρου: Οι Ολυμπιονίκες Τόμος Γ’ σελ.275-294

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου