ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΗΛΙΔΑΣ
Σμύρνης 2 Γαστούνη


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κάνουμε γνωστό στα μέλη μας ότι με την υπ’ αρίθ.22830/2011 Κ.Υ.Α. των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης καθορίσθηκαν οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από Κοινοτικά αποθέματα παρέμβασης.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή δικαιούχοι είναι οι πολύτεκνες οικογένειες που έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά.
Όσοι πολύτεκνοι μέλη μας διαθέτουν την ανωτέρω απαραίτητο προϋπόθεση θα πρέπει να προσκομίσουν μέχρι τέλος του μηνός Ιουνίου στα γραφεία του Συλλόγου τις ώρες λειτουργίας τους(Τετάρτη και Σάββατο από 11 έως 13) τα εξής δικαιολογητικά:
1.Αιτηση του ενδιαφερομένου δικαιούχου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα.
2.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα Υλοποίησης.
3.Φωτοτυπία της ταυτότητας ή διαβατηρίου του τελικού δικαιούχου.
4.Πρόσφατο πιστοποιητικό Οικογενειακής καταστάσεως.
5.Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγουμένου έτους εφαρμογής του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ,υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη από την αρμοδία Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από αρμοδία δημοσία αρχή.
Όσοι δεν προσκομίσουν τα ως άνω δικαιολογητικά εντός της τασσομένης προθεσμίας δεν θα συμπεριληφθούν στις καταστάσεις δικαιούχων.
Για το Δ. Σ.
Ο Πρόεδρος

Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου