ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Αγαπητοί κ. Υπουργοί,
Σύμφωνα με το άρθρο 82, παρ. 3, του Συντάγματος: «Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(Ο.Κ.Ε.), αποστολή της οποίας είναι η διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της χώρας και ιδίως για τις κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η διατύπωση γνώμης επί των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων που παραπέμπονται σε αυτή».
Στο Ν.2232/1994 και στο άρθρο 3 που ψηφίσθηκε σε υλοποίηση της παραπάνω διατάξεως του Συντάγματος προβλέπεται η συγκρότηση της Ο.Κ.Ε.
Στην τρίτη ομάδα εκπροσώπων δεν περιλαμβάνεται εκπρόσωπος της μαζικότερης Οργάνωσης Οικογενειών , όπως είναι η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.
Στο υπό μελέτη σχέδιο Νόμου «Περί καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής. Αναδιάρθρωσης των Φορολογικών Υπηρεσιών και άλλες Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»,το άρθρο 44 του νομοσχεδίου αναφέρεται σε θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(Ο.Κ.Ε.) η οποία από το Μάιο του 2001 αποτελεί και συνταγματικά αναγνωρισμένο θεσμό του Ελληνικού κράτους.
Όμως απ’ αυτό το φορέα όργανο που αναφέρεται στην κοινωνική πολιτική και έχει σαν κύριο αποδέκτη τον άνθρωπο και την οικογένεια δεν εννοείται να απουσιάζουν εκπρόσωποι των οικογενειακών οργανώσεων, με δεδομένο μάλιστα ότι με ρητές διατυπώσεις της η Ε.Ο.Κ.Ε. αναγνωρίζει στις οικογενειακές οργανώσεις τη σημασία της συμβολής τους στη διαβούλευση και στην έκδοση των γνωμοδοτήσεών της διασφαλίζοντας με το θεσμικό αυτό τρόπο ότι λαμβάνει σοβαρώς υπόψη της στη διαμόρφωση γνώμης και πολιτικής για την λειτουργία της οικογένειας και την ανάγκη προστασίας της.
Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) είναι ο η αρχαιότερη και πολυπληθέστερη Οργάνωση Οικογενειών στην Ελλάδα, εκπροσωπεί πάνω από 180.000 οικογένειες , με 1.000.000 συμπολίτες μας, μέλη των πρωτοβαθμίων κατά τόπους Οργανώσεων της χώρας.
Η Α.Σ.Π.Ε. είναι μέλος της Συνομοσπονδίας Οικογενειακών Οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COFACE) καθώς και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας των Οργανώσεων των μεγάλων Οικογενειών. Μέλος της επίσης συμμετέχει, στην Εκτελεστική Επιτροπή του Γενικού Συμβουλίου της Συνομοσπονδίας Οικογενειακών Οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Συνεπώς στη διάταξη του άρθρου 44 πρέπει να προβλεφθεί η συμμετοχή ενός ακόμη μέλους στην 3η Ομάδα της Ο. Κ. Ε. το οποίο θα είναι εκπρόσωπος της Α. Σ. Π. Ε., η οποία ως γνωστόν τυγχάνει και επίσημος συνομιλητής της εκάστοτε Κυβερνήσεως για τα θέματα οικογένειας, μητρότητας, παιδικής ηλικίας και δημογραφικής πολιτικής.
Μπορεί συνεπώς και εκ του σκοπού της και της ιστορικής της διαδρομής να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο με αποτελεσματικότητα, στα πλαίσια της Ελληνικής Ο. Κ. Ε. και σε ζητήματα που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Ο. Κ. Ε.
Kατ’ ακολουθία τούτων στο άρθρο 44 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου που αντικαθιστά τις παραγράφους 1, 3, 4, 5 και 11 του άρθρου 3 του Ν. 2232/1994, πρέπει να επέλθουν οι ακόλουθες αναγκαίες τροποποιήσεις – προσθήκες:
1)Στην παράγραφο 1 η λέξη «εξήντα» αντικαθίσταται με τη λέξη:
«εξήντα ένα». 2) Στην παράγραφο 5 και στο τέλος της περιπτώσεως γ΄ προστίθεται η φράση: «την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος».
Πρέπει να σημειώσουμε ότι η αποδοχή της προτάσεώς μας βρίσκεται σε αρμονία με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Συντάγματος, που ορίζουν τα εξής :
«1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.
2. Πολύτεκνες οικογένειες …. έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος …
5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους …».Ποιο νόημα άλλωστε θα μπορούσαν να έχουν οι παραπάνω διατάξεις αν στη σύνθεση της 3ης ομάδας της Ο. Κ. Ε. δεν περιλαμβάνεται εκπρόσωπος των οικογενειακών Οργανώσεων;
Κύριοι Υπουργοί,
Είναι ευκαιρία να εναρμονίσετε την πολιτική σας με τις παραπάνω συνταγματικές διατάξεις και να αποδείξετε ότι, σε θέματα που δεν άπτονται της δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας, εκτιμάτε τη συμβολή των πολυτέκνων Οικογενειών στην οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη της χώρας και αναγνωρίζετε έμπρακτα τη σημασία στήριξης της οικογένειας συμπεριλαμβάνοντας στη σύνθεση της Ο.Κ.Ε. και την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων της χώρας ως κοινωνικό εταίρο, όπως συμβαίνει στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με κάθε τιμή
Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης
Δικηγόρος-Αντιπρόεδρος
Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου