ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ

Είναι γνωστός ο αγώνας μας για την αποτροπή καθορισμού ορίων εισοδήματος ως προαπαιτούμενου για τη χορήγηση του επιδόματος -συντάξεως στην πολύτεκνη μητέρα.
Όμως παρά τις ενστάσεις μας και την επισήμανσή μας για αντισυνταγματικότητα της προς ψήφιση διάταξης εν τούτοις , η Βουλή ψήφισε τότε το άρθρο 39 του Ν.2459/1997 και η Κυβέρνηση προχώρησε στην εφαρμογή της με την έκδοση της υπ΄αρίθ.Π3δ/οικ.1078/19-3-1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας και καθόρισε τα γνωστά όρια εισοδήματος ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος και της σύνταξης στις πολύτεκνες μητέρες.
Έκτοτε βεβαίως, δεν μείναμε με σταυρωμένα χέρια. Σε κάθε επικοινωνία μας με τους Κυβερνητικούς παράγοντες , θέταμε επιτακτικά το ζήτημα για την αναγκαιότητα κατάργησης των τεθέντων ορίων εισοδήματος .
Αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων και των παραστάσεών μας ήταν, η αύξηση των ορίων εισοδήματος για τη χορήγηση του επιδόματος και της σύνταξης με την υπ΄αρίθ.2/17961/0020/27-1-2.000 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας.
Όμως πέρα από τις παραστάσεις, και τα υπομνήματα ακολουθήσαμε το δρόμο της Δικαιοσύνης, με προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών για την ακύρωση της αποφάσεως επιτροπής εκδικάσεως ενστάσεων κατά πράξεων του Προϊστάμενου του κλάδου οικογενειακών επιδομάτων του Ο Γ Α.
Μετά την εκδίκασή της είχαμε την υπ΄αρίθ.59/1999 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή και διατάχθηκε η επαναχορήγηση του επιδόματος, στην προσφεύγουσα μητέρα.
Αυτή ήταν μια πρώτη επιτυχία η οποία ολοκληρώθηκε μετά και την έκδοση της υπ΄αρίθ.5565/1999 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Η απόφαση αυτή επισημαίνει τα εξής: «Η ειδική κρατική φροντίδα υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών δικαιολογείται από λόγους γενικότερου δημοσίου συμφέροντος για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, το οποίο δημιουργείται στην Ελλάδα από τη μείωση του αριθμού των γεννήσεων και την απειλούμενη εντεύθεν μείωση του πληθυσμού της χώρας. Εν όψει του δικαιολογητικού αυτού λόγου δεν δύναται να θεωρηθεί ο απλός περιορισμός των κρατικών δαπανών συνταγματικά ανεκτός, αποχρών λόγος για την κατάργηση η τον περιορισμό της παρεχόμενης στις πολύτεκνες οικογένειες κρατικής φροντίδας»
Το Δικαστήριο ακόμη για να τεκμηριώσει την απόφασή του επικαλείται το άρθρο 21 παρ.2 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται στο νομοθέτη η λήψη μέτρων εναντίον των πολυτέκνων οικογενειών ή τον παραμερισμό ή την υποβάθμιση ή τη διαβάθμιση της κρατικής φροντίδας που παρέχεται σε αυτές χωρίς αποχρώντα λόγο.
Με δεδομένο αυτές τις αποφάσεις, κατατέθηκε για λογαριασμό πολύτεκνης μητέρας, αίτηση ακυρώσεως της υπ΄αρίθ.Π3δ/οικ 1078/19-3-1997 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας η οποία και καθόριζε τα όρια εισοδήματος, ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο και εξέδωσε μια απόφαση σταθμό για τα πολυτεκνικά ζητήματα.
Η απόφαση αυτή που χαρακτηρίσθηκε ιστορική , (αριθ. 1095/2001), έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη που καθορίζει όριο εισοδήματος ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος και της σύνταξης στην πολύτεκνη μητέρα.
Νέα κατάσταση διαμορφώθηκε πλέον.
Το Σ τ Ε στο σκεπτικό της απόφασής του αναφέρει ότι δεν μπορούν να επιβληθούν οι επίμαχοι περιορισμοί γιατί ο Συνταγματικός νομοθέτης θεσπίζοντας την υπέρ των πολυτέκνων ειδική κρατική φροντίδα, απέβλεψε στην προστασία της πολύτεκνης οικογένειας και όχι στην ενίσχυσή της ,ως κατηγορίας οικονομικώς αδυνάτων ή αναξιοπαθούντων προσώπων.
Σημειώνει ακόμη ότι οι διατάξεις του ν.2459/97 με τις οποίες προβλέφθηκαν τα επίμαχα όρια, αντίκεινται στην συνταγματική αρχή της ισότητας, ενώ δεν είναι ανεκτός ,σημειώνει,ο περιορισμός ή η υποβάθμιση της παρεχόμενης ειδικής φροντίδας προς τους πολυτέκνους.
Μετά από αυτή την ιστορική απόφαση, η Κυβέρνηση πλέον έχει να ακολουθήσει το δρόμο της τροποποίησης της κριθείσης ως αντιβαίνουσας στο Σύνταγμα διάταξης και να προχωρήσει στην επαναχορήγηση του επιδόματος και της σύνταξης σε όλες εκείνες τις μητέρες που λόγω της υπέρβασης του τεθέντος ορίου εισοδήματος έπαυσαν να εισπράττουν το επίδομα και τη σύνταξη.
Εάν όμως παρ’ ελπίδα η Κυβέρνηση δεν προχωρήσει στην τροποποίηση των διατάξεων που εκρίθησαν αντισυνταγματικές, τότε θα ανοίξει σε χιλιάδες μητέρες το δρόμο της προσφυγής στη Δικαιοσύνη με την κατάθεση πλήθους προσφυγών-αγωγών για επαναχορήγηση του επιδόματος και της σύνταξης και ακόμη για αναδρομική καταβολή των οφειλομένων ποσών. Αναμένουμε τις εξελίξεις και ανάλογες θα είναι και οι ενέργειές των πολυτέκνων μητέρων.
Αυτά γράφαμε τότε όταν για πρώτη φορά ετέθησαν όρια εισοδήματος για την καταβολή του επιδόματος και της σύνταξης στην πολύτεκνη μητέρα και του τρίτου παιδιού.
Σήμερα η Κυβέρνηση επιδιώκει μέσα στο κλίμα των ημερών να επαναλάβει την ψήφιση αντισυνταγματικού νόμου και να θέσει και πάλιν όρια εισοδήματος.
Απλά επαναλαμβάνει τα λάθη της κυβέρνησης του 1997 και στο νέο νομοθέτημα δεν έχει παρά να του επιφυλάσσει την ίδια τύχη το Συμβούλιο Επικρατείας.
Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου